אתר עיריית תל אביב
ראשי > ארכיון עירוני > ראשונים בעיר > מסים ראשונים
ראשונים בעיר
 
מסים ראשונים
הקודם אלבום תמונות הבא
כותרת תמונה
עוד בנושא
בחירות ראשונות למועצת עיריית תל אביב
דוד בלוך
מאיר דיזנגוף
עד קבלתה מעמד של מועצה עירונית ביוני 1921, שלמו תושבי תל אביב למעשה מסים כפולים: את מס ה"ורקו"(מס הבתים) שלמו לעיריית יפו, אולם מכיוון שלא קבלו ממנה את השירותים הדרושים, שלמו מס נוסף לוועד השכונה, עבור שירותי אחזקה, ניקיון, שמירה אספקת מים, הארת הרחובות, סלילית כבישים ומדרכות ונטיעות.
לכשקבלה תל אביב מעמד של מועצה עירונית בשנית 1921, בתקופת כהונתו של הנציב העליון הבריטי הראשון - הרברט סמואל, נקבע כי בתל אביב תוקם מועצה מקומית שתבחר ע"י משלמי המסים באסיפה כללית, והיא תורשה לחוקק חוקי עזר ולגבות מספר סוגי מסים: מס הבתים(לא יותר מ-12.5% מערך ההכנסה מהם), מס הקרקעות(בשיעור שלא יעלה על 1%ממחיר הקרקע)שהיום הם נקראים ארנונה, מס חינוך(לא היה אז חוק חינוך חינם)שייגבה על-פי הערכה עצמית, אשר לא תעלה על 25 גרוש מצרי לנפש, ושישולם ע"י כל אדם בגיל למעלה מ-18 שנה , מס רשיונות לבניין, מס עסקים  וכן תשלומים עבור אספקת מים, מאור ושירותים נוספים הניתנים ע"י המועצה ומס עבור השבחת הדרכים.
בישיבה המשותפת הראשונה של הוועד, המועצה ובאי כוח השכונות(שנתווספו לתל אביב בעקבות הפקודה שנתנה לה מעמד של מועצה עירונית) הוחלט כי עיריית תל אביב תגבה בינתיים מתושבי השכונות הנספחות רק את המסים הכלליים הנהוגים בעיריית יפו:מס הדירות, השלטים והעסקים. למרות שעל פי הפקודה רשאית הייתה לגבות מס עך 12.5% מערך הדירות, החליטה לגבות אותו בשיעור שהטילה עיריית יפו באותו זמן - 7.5%.
אולם עם התרבות השירותים, ביניהם המשטרה העירונית , הוחלט לשנות את הערכת המסים.
על רקע הקביעה שרק משלמי המסים ישתתפו בבחירת המועצה, התעוררו וכוחים חריפים בין סיעות הפועלים לבין בעלי הבתים, באשר לגובה המסים המזכים בזכות בחירה או הבחרות ועל עצם התניית זכות הבחירה בתשלום מסים. הפשרה שהושגה בבחירות הראשונות הייתה, כי זכאים לבחור מי ששילמו לעירייה מסים לפחות בגובה 50 גרוש מצרי, ובתשלום זה נכלל גם התשלום עבור מים.
וכוח חריף אחר התעורר בנושא מס החינוך. בדצמבר 1925 דרשו סיעות הפועלים ואף חלק מבני המעמד הבינוני חינוך חינם שימומן ע"י מס חינוך שייגבה מהתושבים(עד אז מומן החינוך בחלקו על ידי ממשלת המנדט, בחלקו על ידי ההנהלה הציונית והיתר על ידי תשלום שנגבה מהורי התלמידים.מפלגות הפועלים הציעו כי חלקם של ההורים ימומן ע"י מס חינוך שייגבה מתושבי העיר).  בעלי הבתים ונכסי דלא ניידי כמו גם ראש העיר מאיר דיזנגוף התנגדו. בהצבעה שנערכה  ניצחו המצדדים בחינוך חינם. בעקבות כשלונו בהצבעה התפטר דיזנגוף ודוד בלוך מסיעת הפועלים נבחר במקומו. כך נוסף מס החינוך למימון חינוך הילדים בגנים ובבתי הספר היסודיים. המס נגבה בצורה פרוגרסיבית כך ששיעור המס לאנשים המתגוררים בצריפים ובצפיפות דיור גדולה (משפחה בחדר) יהיה מחצית משיעור המס הרגיל. עם הפיכת בית החולים הדסה לעירוני, החלה העיריייה גם בגביית מס בריאות למימונו.
 
תמונות ומסמכים נלווים
 
חפש


ארכיון עירוני
© כל הזכויות שמורות לעיריית תל-אביב-יפו, אבן גבירול 69, טלפון: 1-599-588888
.האתר מספק מידע כללי בלבד. הנוסח המחייב הוא זה הקבוע בהוראות הדין הרלוונטיות כפי שיהיו בתוקף מעת לעת